Hệ thống cường hóa

Cường hóa – tính năng không thể không có trong một game hấp dẫn như Liên Minh Huyền Bí.  Cường hóa và khảm nạm sẽ làm tăng phần lớn sức mạnh cho nhân vật của bạn

HỆ THỐNG CƯỜNG HÓA LIÊN MINH

Đầu tiên, anh hùng chọn trang bị cần cường hóa, chọn Cường hóa, sẽ hiện ra bảng thông tin cường hóa tổng quan như dưới đây.

16693d517898100f07976eff6c72a63e

Cấp độ cường hóa tối đa là +20.

Cường hóa thành công: cấp cường hóa tăng lên 1 cấp.

Cường hóa thất bại: cấp cường hóa không đổi hoặc giảm 1 cấp, hoặc bị Mài mòn.

Trang bị +1 → +3: thành công 100%.

Trang bị +4 → +6: xịt không giảm cấp.

Trang bị từ +7 trở lên: xịt giảm 1 cấp.

Trang bị từ +10 trở lên: xịt giảm 1 cấp, mài mòn.

Trang bị từ +15 trở lên: xịt giảm 1 cấp, mài mòn, không thể sửa chữa hoàn mĩ.

Khi trang bị bị Mài mòn, trang bị vẫn có thể sử dụng như bình thường. Tuy nhiên, anh hùng phải tiến hành “Sửa chữa” mới có thể tiếp tục cường hóa. Nếu trang bị mài mòn có mức cường hóa từ +15 trở lên khi sửa chữa sẽ xóa cấp độ cường hóa của trang bị hiện tại. Trang bị mài mòn cường hóa dưới +15 sau khi mài mòn có thể dùng phương thức “Sửa chữa hoàn mĩ”, phục hồi cấp độ cường hóa trước khi mài mòn, sửa chữa hoàn mĩ cần tiêu hao Hỗn hợp phép.

Nguyên liệu cường hóa: Đá tinh luyện, Thủy tinh tiềm năng. Tùy theo mức cường hóa hiện tại, phẩm chất trang bị mà cần lượng nguyên liệu cường hóa khác nhau. Kể từ mức cường hóa +7, bắt đầu cần thêm Thủy tinh tiềm năng.

Sau khi tinh luyện thành công, sẽ có thông báo như sau:

1ede730f397ad4792da4523f8447e8ff

Theo Thợ rèn Liên Minh