Khảm nạm bảo thạch

12/06/2014 0

Đục lỗ Để có thể khảm nạm bảo thạch, đầu tiên anh hùng cần tiến hành Đục lỗ. Thao tác đục lỗ : chọn trang bị […]